گیوتین

گیوتین هیدرولیک

5 / 5 ( 3 امتیاز )

گیوتین فیدردار

4.9 / 5 ( 9 امتیاز )

گیوتین ضد پیچش

5 / 5 ( 3 امتیاز )

گیوتین 12 متری

5 / 5 ( 1 امتیاز )

گیوتین کروکودیل

5 / 5 ( 1 امتیاز )