نبشی بر

این دستگاه مجهز به شاسی مستحکم و قالب برش نبشی تا ظرفیت برش نبشی 20 X 20X 20 می باشد.

این دستگاه از یک جک هیدرولیک بزرگ بجهت تامین نیروی برش و دو عدد جک کوچک جهت گرفتن نبشی می باشد.

جلوی دستگاه یک میز اتوماتیک به طول 7  متر نصب شده است که با برنامه ریزی می توان طولهای مختلف نبشی به تعداد دلخواه را به بصورت اتوماتیک برشکاری نمود.