گیوتین

گیوتین هیدرولیک

4.9 / 5 ( 19 امتیاز )

گیوتین فیدردار

4.9 / 5 ( 18 امتیاز )

گیوتین ضد پیچش

5 / 5 ( 6 امتیاز )

گیوتین هیدرولیک 12 متری

5 / 5 ( 1 امتیاز )

گیوتین کروکودیل

5 / 5 ( 1 امتیاز )